Pages

Subscribe

Monday, 5 July 2010

မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ - ၂ (ဎ) တြင္ … ေရြးေကာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ဆုိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳဘဲ ေနႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းမွ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး (သုိ႔မဟုတ္) မဲေပးျခင္း မျပဳဘဲ ေနႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ဆုိလုိသည္။

အလားတူပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ဎ) တြင္ အထက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္း၊ ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ဎ) တြင္လည္း အထက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအခန္း (၁၃) တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယင္းအခန္းပုဒ္မ - ၅၈ (ခ) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

(ခ) ေရြးေကာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ လြတ္လပ္စြာ မက်င့္သုံးႏုိင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဦးကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ တဦးဦးကုိေသာ္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

အလားတူပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း ၁၃ ပုဒ္မ - ၅၈ (ခ) တြင္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း - ၁၃ ပုဒ္မ - ၅၈ (ခ) တြင္လည္းေကာင္း အထက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတုိ႔၏ ပုဒ္မ ၂ (ဎ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္း မျပဳဘဲ ေနႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ ဆုိသည္။” ဟု ျပဌာန္းထားခ်က္အရ မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေရြးေကာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတုိ႔၏ ပုဒ္မ - ၅၈ (ခ) အရ တႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တသိန္းထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေနႏုိ္င္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျပဳသူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဇၩိမသတင္းေထာက္ ရန္ၿငိမ္းေအာင္ (လူငယ္) ေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment